BİDB Hakkında

KURULUŞ

2547 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.

 • Enstitünün ihtiyaç duyacağı bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,
 • Hizmet içi bilgisayar eğitim programlarını planlamak ve yapmak,
 • Enstitünün bilgi işlem görevlerini planlamak,uygulamaları koordine etmek,
 • Enstitünün bilgisayar iletişim ağının kurulmasını, işletilmesini düzenlemek,
 • Teknik gelişmeleri takip etmek ve Enstitüde uygulanmasını sağlamak,
 • Enstitünün ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapmak,kalitesini yükseltmek, temin etmek, derlemek, kullanılmasını sağlamak,
 • Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarını sağlamak,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekreter’e ileterek bilgi akışını sağlamak,
 • Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek.
 • Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter’e önerilerde bulunmak,
 • Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekreter’e sunmak,
 • Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını,yerine getirilmesini sağlamak.
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekreter’e iletmek.
 • Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter’e önermek.
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
 • Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
 • Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tesbit etmek, Genel Sekreter’e önermek.
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekreter’e öneride bulunmak.
 • Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek, Genel Sekreter’e öneride bulunmak.
 • Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak.
 • Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak. Genel Sekreter’e iletmek,
 • Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerine koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak.
 • Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
 • Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,
 • Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma yetkisi,
 • Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazaret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tesbit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma yetkisi,
 • İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma yetkisi
 • Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi,